Sesongaktuelle nyheter

Sesongaktuelle nyheter

2017

Express® Gold SX® i Norge

 

Tidligere

 
 

   

Soppbekjempning

Ratio® Super SX® - effektiv løsning i korn
Bred og effektiv ugrasbekjempning

Ratio® Super SX® forener flere viktige egenskaper som tilsammen gjør produktet til et etterspurt og lønnsomt verktøy for norske korndyrkere. Les om Ratio® Super SX®

CDQ® SX® + Nufarm Mekoprop/Duplosan Meko
Den perfekte kombinasjonsløsning i korn 

Konklusjon

 • Meget bredspektret og meget god ugrasvirkning
 • Bekjemper både frøugras inkludert klengemaure (Galium) og åkertistel
 • Innebygd resistensstrategi (Mekoprop–resistensbryter) – CDQ® SX® och Mekoprop har to ulike virkningsmekanismer
 • Mot bl.a. vassarve, då og stivdylle
 • Bekjemper vanskelige ugrasarter som stemor, jordrøyk og åkergråurt
 • Raskere ugrasvirkning
 • Fleksibel dosering og bruk t o m kornets st. 32 (2 leddknuter)
 • Les alltid etiketten før bruk!

CDQ® SX® produktbeskrivelse

CDQ® SX® er er en fornyelse av CDQ®-tabletten i den moderne SX®-formuleringen, som er fullstendig vannløselig. CDQ®SX® inneholder de to SU-stoffene metsulfuron-metyl 111 g og tribenuron-metyl 222 g per kg. Med andre ord en ferdig-formulering av Ally® og Express®, med meget bredspektert ugrasvirkning.

CDQ® SX® opptas både gjennom bladene og røttene. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 1-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. 

CDQ® SX® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen.

Nufarm Mekoprop-P/Duplosan Meko produktbeskrivelse

Nufarm Mekoprop/Duplosan Meko er en fenoksisyre som inneholder 600 g/l mekoprop-p.

Nufarm Mekoprop-P/Duplosan Meko er tillatt brukt til ugras i eng, beite og frukthager, samt mot frøugras og rotugras i korn uten kløver. Kløver og andre tofrøblada kulturplanter skades.

Nufarm Mekoprop-P/Duplosan Meko er et selektivt, systemisk ugras middel. Det tas hovedsakelig opp gjennom ugrasets bladverk. Best virkning oppnås i varmt vær > 12° C når ugraset er i god vekst. Regn de første timene etter sprøyting kan føre til redusert virkning.

 

 

Når ugrasmiddel med samme virkningsmekanisme benyttes flere ganger eller flere år i strekk på samme felt, kan en selektering av motstandskraftige biotyper skje. Disse biotyper kan spre seg og bli dominerende. En ugrasart anses resistent mot ett ugrasmiddel om det overlever ved en behandling med anbefalt dose. En strategi bør benyttes for å unngå resistens. Den bør inngå i et planlagt vekstskifte og veksling av herbicider med ulik virkningsmekanisme. Nufarm Mekoprop-P/Duplosan Meko kan fungere som bryter av ALS-resistens ved bekjempelse av vassarve og stivdylle.

Hvorfor tankblande CDQ® SX® og Nufarm Mekoprop-P/Duplosan Meko?

 • Den brede ugrasvirkningen hos CDQ® SX® forsterkes ved at mekoprop bekjemper klengemaure, vassarve og stivdylle (også resistente), og blandingen bekjemper åkertistel godt.
  Se virkningstabell
 • Tankblanding av to produkter med forskjellig virkningsmekanismer forebygger utvikling av resistens.

I forsøk gjennom ført av Bioforsk Plantehelse, Ås har man sammenlignet tankblanding blanding av CDQ® SX® med mekoprop med blant annet Express® og Granstar® Power. Effekten på en del ugrasarter framgår av figur 1. Sammenlignet med ren Express® har blanding med mekoprop gitt klart forbedret effekt på vassarve (ALS-resistens i ette av forsøkene), då, jordrøyk. CDQ® SX® gir også en forbedret effekt spesielt på åkergråurt og stemor. Granstar® Power, som også er en god resistensbryter har gitt meget god virkning på vassarve, men blandingen CDQ® SX® + mekoprop er betydelig bedre på stemor og åkergråurt. Figur 2 viser forsøket fra Romerike der det var konstatert resistent vassarve. En ser at Express®og CDQ® SX® alene har hatt liten virkning, mens CDQ® SX® og Express® blandet med mekoprop og Granstar® Power har hatt meget god virkning.

Anbefaling for 2016
kultur  
Høstkorn Frøugras: 2,0 - 3,4 g/daa CDQ SX + 130-150 ml/daa MCPP
Så snart ugraset begynner veksten.
Bruk høyeste dose CDQ SX ved mye/stor åkerstemorsblom
Åkertistel, -dyll i 10-20 cm stadiet ikke senere enn st. 32: 2,7-3,4 g/daa CDQ SX + 150 ml/daa MCPA
Bygg og vårhvete Frøugras: 1-3,4 g/daa CDQ SX + 100-150 ml/daa MCPP
Frøugras 2-4 varige blad - kornets ca. 3-4 blad
Bruk høyeste dose CDQ SX ved mye/stor åkerstemorsblom og gullkrage
Åkertistel, -dylle i 10-20 cm stadiet, ikke senere enn st. 32: 2,7-3,4 g/daa CDQ SX + 150 ml/daa MCPP
Havre Frøugras: 1-1,5 g/daa CDQ SX + 100-150 ml/daa MCPP, ikke senere enn st. 30
  Klebemiddel: Normalt anbefales tilsetning av DP-klebemiddel, men dette kan eventuelt sløyfes under intensive vekstforhold. Ved tistelbekjempelse må klebemiddel tilsettes.

 

Bruk plantevernmidler sikkert. Les alltid etiketten før bruk!