Juridiske erklæringer og betingelser for bruk

|("Betingelser"). Betingelsene gjelder dette nettstedet med adresse www.dupont.com og alle andre DuPont-nettsteder over hele verden (samlet kalt "Nettstedet"). Nettstedet (herunder dets innhold, utforming, oppbygning og utseende og funksjonalitet) er E. I. du Pont de Nemours and Companys eiendom og beskyttet av lover om opphavsrett, varemerkebeskyttelse samt andre lover om immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranse. Ved å bruke Nettstedet samtykker du i disse Betingelsene. Ikke bruk Nettstedet hvis du ikke samtykker i disse Betingelsene. Hvis du har spørsmål om disse Betingelsene, kan du kontakte CORPORATE INFORMATION CENTER.

Personvern

Bruk av dette Nettstedet er også underlagt DuPonts Personvernerklæring, som er innlemmet i denne avtalen ved henvisning. Du anerkjenner og samtykker også i at overføring av informasjon over Internett aldri er helt privat eller sikkert, og at det alltid er en mulighet for at informasjonen du sender eller mottar fra Nettstedet, kan bli fanget opp av andre, selv om det gis melding om at en bestemt overføring er kryptert.

Revisjon av Betingelsene for bruk

DuPont kan når som helst og uten forvarsel revidere disse Betingelsene ved å oppdatere dette innlegget. Din fortsatte bruk av Nettstedet etter at slike endringer er gjort, innebærer at du godtar de reviderte Betingelsene.

 

Generelle begrensninger for bruk

DuPont eller tredjeparter som gir DuPont alle former for rettigheter i eller til materialet på dette nettstedet, som er det opphavsrettsbeskyttede arbeidet til DuPont eller slike tredjeparter. DuPont gir deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke og vise materialet på dette Nettstedet bare på din personlige datamaskin eller mobilenhet og bare med samhandling med dette Nettstedet som formål. Med mindre det er oppgitt i dette innlegget, har du ikke rett til å kopiere, laste ned, vise, utføre, reprodusere, distribuere, modifisere, redigere, endre eller utvide noe av materialet på dette Nettstedet på noen måte. Denne begrensede lisensen avsluttes automatisk, uten forvarsel til deg, hvis du opptrer i strid med disse Betingelsene. Ved avslutning må du umiddelbart slette og ødelegge alt materiale som er lastet ned eller skrevet ut. Du har ingen former for rettigheter (og verken opphavsrett, varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter) i eller til dette Nettstedet eller annet materiale på dette Nettstedet.

Du samtykker i ikke å "ramme inn" eller "speile" dette Nettstedet, eller noe materiale som finnes på eller er tilgjengelig via dette Nettstedet, på andre servere eller Internett-baserte enheter uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra DuPont. Du samtykker også i ikke å bruke "page-scrape" eller andre automatiske enheter, algoritmer eller programmer eller lignende manuelle prosesser til å få tilgang til, kopiere eller overvåke noen del av dette Nettstedet eller materiale på dette Nettstedet, til å reprodusere eller omgå navigasjonsoppbygningen på dette Nettstedet eller til å få tak i materiale på dette Nettstedet på annen måte enn det som er tiltenkt av DuPont og gjort tilgjengelig gjennom dette Nettstedet.

Du skal ikke:

 1. forsøke ved hacking, passordtyveri eller andre ulovlige måter å få tilgang til,
 2. teste, skanne eller utforske sårbarheten til, eller
 3. spore, forsøke å spore, reversere oppslag eller avsløre informasjon om andre brukere av dette Nettstedet, funksjoner eller innhold på dette Nettstedet eller andre DuPont-systemer, nettverk eller servere.

Du skal ikke bruke dette Nettstedet til formål som er ulovlige eller i strid med disse Betingelsene, eller å be noen utføre aktiviteter som er ulovlige eller krenker DuPonts eller andres rettigheter.

DuPont overvåker ikke regelmessig dine innlegg eller annen aktivitet du bedriver på Nettstedet, men forbeholder seg retten til det. Hvis imidlertid DuPont gjøres kjent med utilbørlig bruk av Nettstedet eller dets Tjenester, vil DuPont svare på en måte som DuPont etter eget skjønn finner tilbørlig. Du anerkjenner DuPonts rett til å rapportere til rettshåndhevende myndigheter alle handlinger som kan regnes for ulovlige, så vel som alle rapporter selskapet mottar om slik atferd. DuPont vil på forespørsel fullt samarbeide med rettshåndhevende myndigheter i etterforskning av angivelige ulovlige aktiviteter på Internett.

Tilgjengelighet

DuPont har flere nettsteder som tilbyr produkter, tjenester, innhold og en rekke andre funksjoner (samlet kalt "Tjenestene") til bestemte regioner rundt om i verden. Tjenestene som tilbys, kan variere fra region til region på grunn av tilgjengelighet, lokale eller regionale lover, forskriftsmessig status, frakt og andre hensyn. DuPont gir ingen garantier eller løfter om at en bruker i en region har tilgang på Tjenestene i en annen region, og DuPont kan annullere en brukers bestilling eller omdirigere en bruker til nettstedet for den brukerens region hvis en bruker forsøker å bestille Tjenester på et nettsted i en annen region.

Informasjon som DuPont publiserer på Internett, kan inneholde referanser eller kryssreferanser til DuPont-produkter, -programmer og -tjenester som ikke er introdusert eller tilgjengelig i din region. Slik referanser innebærer ikke at DuPont har tenkt til å introdusere slike produkter, programmer eller tjenester i din region. Kontakt din lokale DuPont-representant for informasjon om produktene, programmene og tjenestene som kan være tilgjengelig for deg.

Kontoer og sikkerhet

Enkelte Tjenester som tilbys gjennom dette Nettstedet, kan kreve at du registrerer deg og oppretter et brukernavn og passord. Du er ansvarlig for å holde brukernavnet, passordet og annen kontoinformasjon hemmelig samt for all aktivitet i tilknytning til din konto som skjer hvis du ikke skulle holde denne informasjonen hemmelig. Du samtykker i å informere DuPont umiddelbart om uautorisert bruk av din konto og ditt passord eller om andre brudd på sikkerheten ved din konto. Du kan bli holdt ansvarlig overfor DuPont eller andre for uautorisert bruk av din konto eller ditt passord eller hvis du ikke skulle holde kontoinformasjonen hemmelig.

Koblinger

Fra DuPont til tredjepartsnettsteder

Dette Nettstedet kan ha koblinger til andre nettsteder på Internett som ikke kontrolleres eller vedlikeholdes av DuPont. Slike koblinger innebærer ikke at DuPont gir sin tilslutning til disse nettstedene. Du anerkjenner det faktum at disse koblingene som DuPont gir deg tilgang til, bare er ment som et hjelpemiddel, og du samtykker i at DuPont ikke er ansvarlig for innhold eller koblinger som vises på nettsteder vi gir deg tilgang til via koblinger. Du samtykker videre i at DuPont ikke har forpliktelse, plikt eller ansvar med hensyn til korrespondanse, tilbud eller kjøp mellom deg og eieren eller operatøren av et slikt nettsted.

Fra tredjepartsnettsteder til DuPont

Du kan legge ut en kobling til DuPont-nettsteder så fremt:

 • du ikke oppretter rammer eller kanter rundt sider eller materiale på et DuPont-nettsted eller bruker teknikker som på noen måte endrer den visuelle fremstillingen av eller utseendet på innhold på et DuPont-nettsted,
 • du ikke sammenligner DuPonts produkter og tjenester med konkurrenters produkter eller tjenester,
 • du ikke reproduserer materiale fra et DuPont-nettsted eller DuPont-logoer eller -varemerker,
 • du ikke gir en feil fremstilling av ditt forhold til DuPont,
 • du ikke antyder at DuPont på noen måte godkjenner eller gir sin tilslutning til parten som legger ut koblingen, nettstedet til parten som legger ut koblingen, eller tjenester eller produkter som parten som legger ut koblingen tilbyr,
 • du ikke gir et falskt eller villedende bilde av DuPont eller på annen måte skader den goodwill som er forbundet med DuPonts navn og varemerker,
 • nettstedet der koblingen er lagt ut, ikke inneholder innehold som kan oppfattes som grovt, truende, sjikanerende, krenkende eller støtende, svært voldelig, eller som bryter eller oppfordrer andre til å bryte gjeldende lovgivning, og
 • nettstedet der koblingen er lagt ut, ikke inneholder innhold som kan oppfattes som obskønt, pornografisk eller seksuelt eksplisitt.

Som et ytterligere vilkår for å kunne legge ut en kobling til DuPont-nettsteder samtykker parten som legger ut koblingen, i at DuPont når som helst, etter eget forgodtbefinnendene, kan oppheve tillatelsen til å legge ut koblinger til DuPont-nettsider. I slike tilfeller samtykker parten som legger ut koblingen, i å umiddelbart fjerne alle koblinger til DuPont-nettsteder.

Parten som legger ut en kobling til et DuPont-nettsted, samtykker i å forsvare, beskytte og holde DuPont og dets ledere, styremedlemmer, ansatte, datterselskaper, agenter, rettighetshavere og forretningspartnere skadesløse fra og mot alle typer tap, kostnader, skader, ansvar og utgifter, herunder (men ikke begrenset til) advokatsalærer og kostnader til forsvar, som er grunnet slik koblinger. DuPont skal ikke være ansvarlig for indirekte, typiske, tilfeldige, strafferettslige, spesielle eller konsekvensmessige skader som følge av å legge ut en slik kobling eller bruke en slik kobling. DuPont gir ingen garantier av noe slag, uttrykte eller stilltiende, med hensyn til slike koblinger.

 

Garantifraskrivelse

Du bruker dette Nettstedet på egen risiko. Nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller feil som kan påvirke kvaliteten på materialet på dette Nettstedet. Materialet har ikke blitt uavhengig kontrollert eller autentisert helt eller delvis av DuPont. DuPont garanterer ikke materialets nøyaktighet eller relevans. DuPont har ikke ansvar for feil eller utelatelser i materialet, enten det er levert av DuPont eller tredjeparter.

DETTE NETTSTEDET ER LEVERT TIL DEG PÅ EN "SOM DET ER"- OG "DER DET ER"-BASIS, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. DUPONT GIR VERKEN FOR SEG SELV ELLER FOR TREDJEPARTER SOM LEVERER MATERIALE, TJENESTER ELLER INNHOLD TIL DETTE NETTSTEDET, NOEN LØFTER ELLER GARANTIER I FORBINDELSE MED NETTSTEDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KVALITETEN, FORMÅLSTJENLIGHETEN, SANNHETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN TIL MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ DETTE NETTSTEDET. ALLE VILKÅR, LØFTER OG GARANTIER, ENTEN UTTRYKTE, STILLTIENDE, LOVPÅLAGTE ELLER ANNET, HERUNDER STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER ER HERVED FRASKREVET. DUPONT VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER TREDJEPART FOR SKADER AV NOE SLAG, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, KONSEKVENSMESSIGE ELLER STRAFFEMESSIGE SKADER, SOM FØLGE AV ELLER FORBUNDET NETTSTEDET, HERUNDER (MEN IKKE BEGRENSET TIL) DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, SELV OM DUPONT TIDLIGERE HAR OPPLYST OM SLIKE SKADER.

Unntak for EU-borgere: HVIS DU BOR I DEN EUROPEISKE UNION, UTELUKKER ELLER BEGRENSER IKKE DUPONT SITT ANSVAR FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AV UAKTSOMHET.

Unøyaktigheter eller feil

Beskrivelser, bilder eller andre fremstillinger av produkter på dette Nettstedet kan inneholde unøyaktigheter og feil. DuPont gir ingen garantier eller løfter med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten til slik informasjon.

Videre kan DuPont etter eget forgodtbefinnende endre prisene og tilgjengeligheten på produkter på dette Nettstedet uten forvarsel til deg.

DuPont skal ha rett til å nekte å ta imot eller å annullere bestillinger på produkter som er oppført med feil pris. DuPont skal ha rett til å nekte å ta imot eller å annullere slike bestillinger, uansett om bestillingen er bekreftet og kredittkortet belastet eller ikke. Hvis kredittkortet ditt allerede er belastet for kjøpet, og bestillingen er annullert, skal DuPont umiddelbart kreditere kredittkortkontoen din med beløpet du ble belastet for.

Lokale lover, eksportkontroll

DuPont styrer og driver dette Nettstedet fra USA. Materialet og Tjenestene på dette Nettstedet er i alle henseender underlagt USAs lover og forskrifter som skal periodevis regulere lisensen og leveransen av teknologi og produkter i utlandet, herunder amerikanske forskrifter om eksportkontroll, samt etterfølgende lover og forskrifter fra USAs Deptartment of Commerce, International Trade Administration eller Office of Export Licensing. Spredning av materialer i strid med amerikansk lov er forbudt. Materialene eller informasjon som skaffes ved å bruke Nettstedet, må verken skaffes for, sendes, overføres eller reeksporteres, direkte eller indirekte, til land eller disses statsborgere som er fordømte eller opprettet handelsboikott mot, eller brukes til kjernefysiske aktiviteter, kjemiske eller biologiske våpen eller missilprosjekter, med mindre det er gitt spesiell tillatelse fra USAs regjering til slike formål. Du skal overholde all amerikansk eksportlovgivning nøye og være eneansvarlig for å innhente bevillinger til eventuelt å eksportere eller reeksportere.

Hvis du bruker dette Nettstedet utenfor USA, har du også ansvar for å overholde lokale lover, herunder lokale eksport- og importforskrifter.

Varemerker

Den ovale DuPont-logoen, DuPont™, The miracles of science™ og alle produkter som er angitt med ™ eller ®, er varemerker eller registrerte varemerker for E. I. du Pont de Nemours and Company eller dets datterselskaper. DuPonts varemerker skal ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er DuPont-produkter eller -tjenester.

Uoppfordret innsending av ideer

Selv om DuPont alltid er interessert i ideer og forslag, har vi ofte erfart at en idé eller et forslag sendt inn til oss, allerede er tilgjengelig fra andre kilder, inkludert publikasjoner eller arbeidet til våre egne ansatte.  Dette kan føre til forvirring med tanke på ideens eller forslagets opphav.  Av den grunn foretrekker vi at bare patenterte oppfinnelser legges frem for oss.  Hvis du likevel sender inn ideene dine til DuPont, og trass i hva du måtte si eller skrive i forbindelse med innsendelsen, med mindre DuPont inngår en egen skriftlig avtale som dekker en innsendelse, skal alle innsendelser til DuPont eller dets datterselskaper, herunder ideer til nye produkter eller typer teknologi, forbedringer eller forsterkninger av eksisterende produkter eller typer teknologi, prosesser, materialer, markedsførings eller kampanjeplaner eller nye produktnavn, gjøres i henhold til følgende betingelser:

 • DuPont skal ikke være forpliktet til å holde innsendelsen hemmelig eller motta den på konfidensielt grunnlag.
 • DuPont skal ikke være forpliktet til å vurdere innsendelsen eller gi svar til innsenderen.
 • Beskyttelse av eventuelle immaterielle rettigheter skal bare være basert på patent- eller opphavsrettsbeskyttelse.
 • DuPont skal ene og alene fastsette en eventuell betaling for innsendelsen.
 • Innsenderen garanterer at vedkommende er autorisert til å foreta innsendelsen, og at innsendelsen ikke er i strid med eventuelle forpliktelser innsenderen har overfor en nåværende eller tidligere arbeidsgiver eller en annen part.

Kommentarer om produkter og Nettstedet

DuPont tar gjerne imot kommentarer om dette Nettstedet og DuPonts eksisterende produkter, så lenge de er i tråd med avsnittet ovenfor. Du kan legge igjen kommentarene dine her eller på andre egnede steder på dette Nettstedet. Alle kommentarer du legger igjen, er ikke-konfidensielle, og DuPont kan bruke dem uten forbehold.

Gjeldende lov

Med unntak av bindende lokal lovgivning skal alle handlinger i tilknytning til disse Betingelsene reguleres av lovgivningen i delstaten Delaware i USA, uten hensyn til valg av jurisdiksjon eller konflikt mellom lovbestemmelser i jurisdiksjonene. Du samtykker i å underordne deg jurisdiksjonen til domstolene i delstaten Delaware for behandling av alle tvister som oppstår fra eller i tilknytning til disse Betingelsene og/eller din bruk av Nettstedet.

Uautoriserte aktiviteter

Innsendelser til dette Nettstedet eller uautorisert bruk av materiale dette nettstedet inneholder, kan være i strid med lover om opphavsrett, varemerkelover, lover om personvern og offentliggjøring, visse lover og forskrifter om kommunikasjon samt andre gjeldende lover og forskrifter. Du alene er ansvarlig for dine handlinger eller handlingene til personer som bruker ditt brukernavn og/eller passord. Du skal derfor forsvare, beskytte og holde DuPont og dets ledere, styremedlemmer, ansatte, datterselskaper, agenter, rettighetshavere og forretningspartnere skadesløse fra og mot alle typer tap, kostnader, skader, ansvar og utgifter, herunder (men ikke begrenset til) advokatsalærer og kostnader til forsvar som påløper i tilknytning til, på grunn av eller med sikte på å unngå, krav eller fordringer fra en tredjepart som følge av at din bruk av nettstedet eller bruken av nettstedet av en person som bruker ditt brukernavn og/eller passord (herunder, men ikke begrenset til, din deltagelse via innleggsområder eller dine innsendelser), er i strid med gjeldende lov eller forskrift eller rettighetene til en tredjepart.

Copyright © 2013, 2014 DuPont eller dets datterselskaper. Med enerett. Den ovale DuPont-logoen, DuPont™, The miracles of science™ og alle produkter som er angitt med ® eller ™, er registrerte varemerker eller varemerker for E. I. du Pont de Nemours and Company eller dets datterselskaper.